21/07/2022

Hervorming kunstenaarsstatuut op koers

Goed nieuws komt soms in tweevoud: eveneens gisteren keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de hervorming van het kunstenaarsstatuut. Die hervorming verloopt zoals bekend al enige tijd via het digitaal participatietraject ‘Working in the Arts’ (WITA) en krijgt uitwerking in diverse technische werkgroepen.

De eerste fase van de werkzaamheden is nu afgerond. De ontworpen (wet)teksten zullen worden voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het ontwerp van koninklijk besluit dat betrekking heeft op de werkloosheidsreglementering wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ondertussen heeft een tweede technische werkgroep zich reeds gebogen over het fiscale en parafiscale regime van inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten, in een derde fase later in het jaar zullen ook nog de arbeidsomstandigheden en vergoedingen van artiesten onder de loep worden genomen.

Hier vind je het officiële persbericht aangaande de regeringsdemarche, met daarin meer tekst en uitleg over de genomen beslissingen.