03/04/2022

Belgische regering zet DSM-richtlijn ten goede om

De deadline opgelegd door Europa was ondertussen ruimschoots overschreden, maar onze regering vond op 17 maart jl. dan toch een akkoord over een werkzame omzetting van de Digital Single Market-richtlijn. Volgens het persbericht wordt geopteerd voor een onvervreemdbaar vergoedingsrecht voor uitvoerende kunstenaars en auteurs dat onderworpen zal zijn aan verplicht collectief beheer. Dat is uiteraard reden genoeg voor feestgedruis, al is het nog niet geheel duidelijk of het toepassingsgebied van dat vergoedingsrecht naast User-Generated Content-platformen (zoals YouTube en Facebook) ook streamingplatformen als Netflix en Spotify zal omvatten. Het wetsontwerp wordt nu voor nadere bespreking voorgelegd aan het federale parlement, waar het normaliter een meerderheid voor goedkeuring zou moeten vinden.

De Belgische regering zorgt aldus voor een artiestvriendelijke omzetting, naar het voorbeeld van o.a. Duitsland. Over een en ander werd niet alleen bericht in De Standaard, ook internationaal was er ruime aandacht voor – getuige onder andere dit artikel op de website van Complete Music Update.